Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

6736 sayılı Kanun’un 7.maddesinin (varlık barışı) uygulama süresi 30 Haziran 2017 tarihine kadar uzatıldı

Sayı : 2016 –112 İstanbul, 2016
Konu : 6736 sayılı Kanun’un 7. maddesinin (varlık barışı) uygulama süresi 30 Haziran 2017 tarihine
kadar uzatıldı.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sayın İlgili,


6736 sayılı Kanun’un 7. maddesinde bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması (varlık barışı) ile
ilgili düzenlemeler yer almaktadır.


30 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6736
sayılı Kanun’un 7. maddesinde yer alan süreler (Yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesi,
kayıtlarda bulunmayan yurt içindeki varlıkların kayıtlara alınması ve kredi kapatılmasına ilişkin) 30
Haziran 2017 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmıştır.


Karar yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.


6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu Kanun’un 7. maddesinde bazı varlıkların milli
ekonomiye kazandırılması (varlık barışı) ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.


Bu hüküm kapsamında yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçlarının, 31 Aralık 2016 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi şartıyla gerçek ve tüzel
kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmeleri mümkündü.


Aynı şekilde gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak
kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçları ile taşınmazlarını, 31 Aralık 2016 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate
almaksızın kanuni defterlere kaydedebilmeleri mümkündü.


6736 sayılı Kanun’la Bakanlar Kuruluna 7. maddede yer alan süreleri 6 aya kadar uzatma yetkisi
verilmiştir. Nitekim Bakanlar Kurulu 30 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9608
sayılı Karar ile 6736 sayılı Kanun’un 7. maddesinde yer alan süreleri (Yurt dışındaki varlıkların
Türkiye’ye getirilmesi, kayıtlarda bulunmayan yurt içindeki varlıkların kayıtlara alınması ve kredi
kapatılmasına ilişkin) 30 Haziran 2017 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatmıştır.


Karar yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.