Sirküler (2016)

Kategoriler Tümü Diğer SGK VERGİ Sirküler (2015) Sirküler (2016) Sirküler (2017)

2016-108 İndirimli orana tabi işlemlerde 2017 yılında uygulanacak iade sınırı 21.400 TL olarak belirlendi.

Sayı : 2016 –108 İstanbul, 2016
Konu : İndirimli orana tabi işlemlerde 2017 yılında uygulanacak iade sınırı 21.400 TL olarak belirlendi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sayın İlgili,
27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, “KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ’de (Seri No: 9), indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırının 2017 yılı için
21.400 TL olarak uygulanacağı belirtilmiştir.


Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde; Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim
ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmının, maddede sayılan borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri
itibariyle mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara
mahsuben iade edilebileceği hükmü yer almaktadır.


Kanun’un verdiği yetkiye istinaden, Bakanlar Kurulu tarafından 6 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan 2006/10379 sayılı Karar ile yukarıda yer verilen sınır 2006 yılı için 10.000 TL olarak
belirlenmiştir. Sözü geçen Bakanlar Kurulu Kararında ayrıca 2007 ve izleyen takvim yılları için bu
sınırın, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılması suretiyle uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu şekilde yapılacak
hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL'den fazla olan tutarlar ise 100
TL'nin en yakın katına yükseltilecektir.


2016 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 3,83 olarak hesaplanmış ve 11 Kasım 2016 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan 474 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.
27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ” (Seri No: 9) ile yeniden değerleme oranı dikkate alınarak söz konusu tutarın
21.400 TL olarak hesaplandığı duyurulmuştur.


Buna göre indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle
yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı, 2017
yılında 21.400 TL olarak uygulanacaktır.