Vergi Sirküleri

2021 Yılı Vergi Sirküleri
2022 Yılı Vergi Sirküleri
2016 Yılı Vergi Sirküleri
2017 Yılı Vergi Sirküleri
2018 Yılı Vergi Sirküleri
2019 Yılı Vergi Sirküleri
2020 Yılı Vergi Sirküleri
2021 Yılı Vergi Sirküleri
Kategoriler 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Gümrük Sirküleri 2022 Yılı Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2019 Gümrük Sirküleri 2020 Yılı Gümrük Sirküleri 2021 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2019 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2020 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2021 Yılı SGK Sirküleri 2022 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri 2019 Yılı SGK Sirküleri 2020 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı Teşvik Sirküleri 2019 Yılı Teşvik Sirküleri 2020 Yılı Teşvik Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2021-01-01 2021_001 2021 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları 2020-12-31 2020_193 VUK kapsamında 2021 yılında uygulanacak usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile bazı parasal büyüklükler açıklanmıştır. 2020-12-31 2020_192 2021 yılında elde edilen ücret ve ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifeleri açıklanmıştır. 2020-12-31 2020_191 Gelir Vergisi Kanunu kapsamında 2021 yılında uygulanacak bazı parasal büyüklükler açıklanmıştır 2020-12-30 2020_190 2021 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 2020-12-30 2020_189 7256 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatılmıştır. 2020-12-28 2020_188 Yerli ve yabancı film gösterimlerine ilişkin eğlence vergisinin oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sıfıra indirilmiştir. 2020-12-28 2020_187 Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Mayıs/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma 2020-12-28 2020_1688 Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Karar’da değişiklikler yapılmıştır. 2020-12-23 2020_185 Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr paylarına uygulanan düşük oranlı tevkifatın süresi 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır 2020-12-23 2020_184 Gayrimenkul kiralamalarında tevkifatı oran indirimlerinin süresi 31 Mayıs 2021'e kadar uzatılmıştır. 2020-12-23 2020_183 Bazı hizmetlerde yıl sonuna kadar uygulanacak olan KDV oran indirimlerinin süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 2020-12-23 2020_128 Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %16,75 olarak belirlenmiştir. 2020-12-18 2020_180 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır. 2020-12-17 2020_178 2021 Yılında Tutulacak Ticari Defterler Ve Tasdik Zamanları 2020-11-30 2020_178 2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %9,11 olarak açıklanmıştır. 2020-11-30 2020_177 7256 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen “Varlık barışı” hükmünün uygulanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir. 2020-11-27 2020_176 Kesinleşmiş bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 1 seri numaralı Tebliğ yayımlanmıştır. 2020-11-24 2020_175 Ülke bazlı raporlar 2020-11-17 2020_171 Kesinleşmiş borçlara yapılandırma getiren ve vergi mevzuatında bazı değişiklikler içeren Kanun yayımlanmıştır. 2020-11-04 2020_170 TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi’yle, vergi mevzuatında yapılması öngörülen değişiklikler 2020-11-02 2020_169 Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen “Vergi alacaklarının yapılandırılması”na ilişkin Kanun Teklifi hükümleri. 2020-10-15 2020_166 Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru. 2020-10-07 2020_164 Sahte belge düzenleme riski yüksek olanların mükellefiyetinin terkin edilmesine ilişkin esasları belirleyen tebliğ yayımlanmıştır. 2020-09-30 2020_162 Türk Lirası mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankaları tarafından katılım hesaplarına ödenen kâr payları üzerinden yapılan tevkifat oranları geçici süreyle düşürülmüştür. 2020-09-30 2020_161 Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin (kambiyo gider vergisi) oranı yüzde 1’den binde 2’ye düşürülmüştür. 2020-09-18 2020_157 İmar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelen değer artışında “değer artış payı” alınmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 2020-09-17 2020_156 Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde Değişiklik Yapılmıştır. 2020-09-05 2020_155 “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”de değişiklik yapılmıştır. 2020-09-03 2020_151 Özel okul ve üniversitelerde 01.09.2020-30.06.2021 döneminde verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı %1’e düşürülmüştür. 2020-09-03 2020_150 Bazı binek otomobillerinin ÖTV oranları ile ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları yükseltilmiştir. 2020-08-01 2020_149 Gayrimenkul kiralamalarındaki vergi tevkifatı oranı 2020 yılı sonuna kadar % 10’a düşürülmüştür. 2020-08-01 2020_148 2020 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere bazı hizmetlerde KDV oranı yüzde 8 ve yüzde 1’e düşürülmüştür. 2020-07-31 2020_147 İzaha davet uygulamasının usul ve esasları yeniden belirlenmiştir. 2020-06-24 2020_144 Defter Tasdiki Kapanış Tarihi Hatırlatması. 2020-06-16 2020_142 15 Milyon ABD doları ve üzerinde döviz kredisi bulunan kurumların TCMB’ye bildirim yükümlülüğü haftalık olacak şekilde değiştirilmiştir. 2020-06-16 2020_141 Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan oran %10 olarak belirlenmiştir 2020-06-03 2020_137 Serbest (Döviz) Fonları”nın portföy kazançları üzerinden yapılan stopajın oranı % 0’dan % 15’e çıkarılmıştır. 2020-06-03 2020_136 65 yaş ve üstünde olan bazı mükelleflerin sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına bağlı olarak beyan ve ödeme yükümlülüklerine ilişkin duyuru yayınlanmıştır. 2020-05-29 2020_133 Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile e-Defter beratlarının yükleme süresi uzatılmıştır. 2020-05-29 2020_132 Vergiye uyumlu mükellefler için geçerli olan indirimin şartlarında 7194 sayılı Kanun’la gerçekleştirilen değişiklikler hakkında açıklamalar yapılmıştır. 2020-05-28 2020_131 7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamaların yer aldığı Tebliğ yayımlanmıştır. 2020-05-24 2020_130 Finansman bonoları ile varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından elde edilen gelirlerden yapılan stopajın oranı % 15’e yükseltilmiştir. 2020-05-24 2020_129 Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı % 1’e yükseltilmiştir. 2020-05-23 2020_128 Gelir İdaresi Başkanlığı, Bankalar Birliğine ‘bankalar tarafından gerçekleştirilen kaydi altın satışları’ üzerinden kambiyo muamele vergisi hesaplanması gerektiğine dair yazı göndermiştir. 2020-05-19 2020_123 Vergi Levhası Yazdırma Süresi 1 Haziran 2020 Günü Sona Eriyor. 2020-05-18 2020_121 Türkiye- Arjantin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Protokolü Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır. 2020-05-15 2020_119 Sigara ve tütün mamullerinin ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir. 2020-05-13 2020_117 Geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. 2020-05-12 2020_116 Salgın döneminde yarım kalan teşvik belgeli yatırımlar için ek süre verilebileceğine ilişkin Karar yayımlanmıştır. 2020-05-11 2020_111 Mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 2020-05-02 2020_102 Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz Yayımlanmıştır. 2020-04-29 2020_100 E-Defter beratlarının yükleme süreleri hakkında bilgilendirme duyurusu. 2020-04-24 2020_095 Yabancı para cinsinden ödenen BES katkı payları için devlet katkısı oranı 10 olarak belirlenmiştir. 2020-04-23 2020_093 Türkiye-Fildişi Sahili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Protokolü Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır. 2020-04-21 2020_086 2020/Şubat ve 2020/Mart dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır. 2020-04-20 2020_081 E-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması. 2020-04-17 2020_079 30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır. 2020-04-17 2020_077 Koronavirüs salgını kapsamında alınacak ekonomik tedbirleri içeren Kanun Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 2020-04-17 2020_076 Yıllık İşletme Cetveli Verilmesi ve Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemlerine Dair Duyuru. 2020-04-15 2020_074 Dönem Sonu İşlemleri Dış Denetim Formu 2020-04-08 2020_073 Mücbir Sebep Kapsamına Giren Mükelleflere İlişkin İç Genelge. 2020-04-04 2020_064 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması pilot iller dışındaki mükellefler için 1 Temmuz 2020’ye ertelenmiştir. 2020-04-01 2020_056 Tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat süreleri uzatılmıştır. 2020-03-30 2020_054 Mücbir sebep hallerinden yararlanan mükelleflerde kısmi katma değer vergisi tevkifatı uygulaması. 2020-03-30 2020_053 Mücbir sebep hükümlerinden faydalanma durumuna ilişkin sorgu ekranı İnteraktif Vergi Dairesi’ne eklenmiştir. 2020-03-27 2020_049 Koronavirüs (COVID-19) salgınından etkilenen mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalanması. 2020-03-27 2020_048 Konaklama vergisi ve döviz cinsinden ödenecek BES katkı paylarının vergilendirilmesi konusunda düzenlemeler içeren 7226 sayılı Kanun Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 2020-03-26 2020_047 Kolalı gazozlar ile puro ve sigarillo gibi bazı tütün mamullerinin ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir. 2020-03-25 2020_045 Covid-19 salgınından etkilenen bazı mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin hususları içeren Tebliğ yayımlanmıştır. 2020-03-25 2020_042 Nisan-Mayıs-Haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin mücbir sebep uygulaması hakkında duyuru yapılmıştır. 2020-03-25 2020_041 KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile Ba, Bs formlarının verilme ve e-berat yükleme süreleri uzatıldı. 2020-03-23 2020_038 İcra Ve İflas Takiplerinin Durdurulması. 2020-03-23 2020_037 Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı 01.04.2020-30.06.2020 dönemi için 1’e düşürülmüştür. 2020-03-22 2020_035 GEKAP Beyannamesi verme sürelerinde değişiklik yapılmıştır. 2020-03-20 2020_034 Dijital hizmet vergisi'nin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar. 2020-03-20 2020_032 Muhtasar ve KDV ödemeleri 6 ay süreyle ertelenecek olan mükelleflerin faaliyet alanları ile ilgili açıklama yapılmıştır. 2020-03-20 2020_031 Cumhurbaşkanının, Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak amacıyla açıkladığı pakette yer alan vergisel düzenlemeler. 2020-03-18 2020_030 Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ilk taksit ödeme süreleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır 2020-03-06 2020_027 Cep telefonlarına Kültür Fonu uygulaması getirilmiştir. 2020-03-04 2020_026 Türk vatandaşı olmayan yolcuların yılda 5 kiloyu aşmamak şartıyla yurda altın getirebilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 2020-03-04 2020_025 ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listedeki bazı mallarla ilgili nakden iade taleplerinin _Özel Teminat Sertifikası_ kapsamında yerine getirilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. 2020-03-04 2020_024 Külçe metal bakır çinko alüminyum ve kurşun teslimleri ile hurda ve atık teslimlerinde KDV tevkifat oranı yükseltildi 2020-03-02 2020_023 “E-irsaliye” kullanımına ilişkin kılavuz yayımlanmıştır. 2020-03-02 2020_019 Geri kazanım katılım payı (GEKAP) beyanname verme ve ödeme süreleri uzatılmıştır. 2020-02-28 2020_018 Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğü 2020-02-28 2020_017 Kanun Yolundan Vazgeçme 2020-02-28 2020_016 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) 2020-02-26 2020_015 Değerli konut vergisi. 2020-02-26 2020_014 Elazığ’daki depremzedelere AFAD aracılığıyla yapılan bağışların tamamı beyan edilen kazançtan indirilebilir. 2020-02-26 2020_013 Mahsuben iade hakkı bulunan vergiye uyumlu mükellefler'in gelir ve kurumlar vergisi beyanname tarihinden önce başvuru yapmaları gerekiyor 2020-01-30 2020_010 2020 Yılında Tutulacak Ticari defterler ve tasdik zamanları 2020-01-20 2020_009 Sadece ücret ödemelerine ilişkin vergi ve SGK bilgilerini içeren “1003B kodlu MPHB” için ayrı şifre ve parola alınabilecek. 2020-01-14 2020_005 Mükelleflere “Nihai Tüketici” açıklamasıyla e-Arşiv fatura düzenleme imkânı getirildi. 2020-01-13 2020_004 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları 2020-01-13 2020_003 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları 2020-01-13 2020_002 Yurda getirilen ihracat bedellerinin en az %80’inin bankaya satılmasına ilişkin zorunluluk kaldırıldı.