2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2015 Yılı Şirket Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirket Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirket Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri
Tarih Konu 2017-10-07 Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısının KDV ve ÖTV Kanunları ile ilgili düzenlemeleri 2017-10-06 Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısının Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri 2017-10-06 Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısının Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri 2017-10-05 Bakanlar Kurulu Türkiye ve Cebelitarık Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasnın onaylanmasını kararlaştırdı 2017-10-05 Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısının Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanunla ilgili düzenlemeleri 2017-10-05 Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısının Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri 2017-10-05 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 14 Seri Nolu Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı 2017-09-27 6736 sayılı yapılandırma kanunu ödemesi hakkında 2017-09-16 7020 sayılı yapılandırma kanunu taksit ödemesi hakkında 2017-08-25 2017/10585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı laboratuvar yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına alındı. 2017-08-05 İhraç malı taşıyan araçlara motorin tesliminde KDV ve ÖTV istisnasının uygulandığı sınır kapılarına yenileri eklendi 2017-08-05 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklikler yapıldı. 2017-07-24 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3 Taksit Ödemesi 2017-07-24 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 1.Taksit Ödemesi Hk 2017-07-18 Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Bilgi Değişimi CRS raporlamasında tarihler netleşti. 2017-07-18 Emlak vergisi değerlerinin tespitine yönelik Takdir Komisyonu kararlarına karşı itiraz hakkı 2017-07-15 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun 2017-07-07 32 sayılı Karara kaldıraçlı işlemlerin yalnızca yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabileceğine ilişkin düzenleme eklendi 2017-07-07 7033 sayılı Kanunla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikler 2017-07-07 Cep telefonu bandrol ücretiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı ve 7033 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin değerlendirilmesi 2017-07-07 Damga Vergisi Harçlar ve Emlak Vergisi Kanunlarında 7033 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler 2017-07-06 2017 yılında mali tatil 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır 2017-07-06 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları 2017-07-06 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları 2017-06-28 KDV iade alacaklarının ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsup imkanı getirildi 2017-06-28 E fatura kapsamındaki mükelleflerin mal ihracında e-fatura düzenleme zorunluluğu 1 Temmuz 2017’den itibaren başlıyor 2017-06-28 Motorlu kara taşıtı kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilât ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi 2017-06-28 Kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin tahsilatların banka aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi 2017-06-23 Yeni Teşvik Hizmetimiz 2017-06-23 Resmi Defter Kapanış Tasdiki 2017-06-05 Önemli Bilgilendirme 2017-05-27 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında bulunan şirket, şube ve irtibat bürolarının bildirim yükümlülükleri 2017-05-27 Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı 2017-05-26 Bazı alacakların yapılandırılmasını içeren Kanun 7020 sayılı Meclis Genel Kurulunda kabul edildi 2017-05-24 2017 Nisan Dönemine ait beyanname ve SGK e bildirge verilmesi sürelerinin uzatılması hakkında 2017-05-22 Dar mükellefler ile gurbetçilere yapılan konut ve işyeri teslimlerindeki KDV istisnasının usul ve esasları belirlendi 2017-05-20 İndirimli orana tabi tarım ve iş makinalarının tesliminden kaynaklanan KDV iadeleri yılı içerisinde nakden alınabilecek 2017-05-18 6736 sayılı kanun kapsamında Vergi ve SGK yapılandrma 2.taksit ödemesi, 2017 Yılı Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi ödemeleri ve Vergi Levhası internet vergi dairesinden oluşturulması hakkında 2017-05-09 017 10111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır. 2017-05-09 Mobilyada KDV oranını düşüren beyaz eşyada ise ÖTV oranını sıfırlayan Karar’ın uygulama süresi 30 Eylüle kadar uzatıldı 2017-04-25 Tasdik raporları ile karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme yazılarındaki e￾defter tasdik bilgileri ile iadeyle ilişkili belgelerin defter kayıtları hakkında açıklamalar yapıldı 2017-04-20 Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı 2017-04-18 2016 Dönem sonu sonu işlemleri formu 2017-04-17 Sat geri kirala sözleşmesinin feshi durumunda fesih tarihine kadar istisna uygulanarak ödenmeyen KDV tutarlarının düzeltilmesine gerek bulunmadığı hakkında mukteza 2017-04-04 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 459) Değişiklik Yapılmasına Dair 479 Sıra No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 2017-04-04 Toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccarların, çiftçilerden aldıkları ürünlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin finansal kurumlar aracılığıyla yapılma zorunluluğu kaldırıldı. 2017-04-04 Türkiye’nin taraf olduğu bazı Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının onaylanması uygun bulundu 2017-04-04 Vergi kimlik numarası ile işyeri sicil numarasının eşleştirilmesine ilişkin bildirimin verilme süresi uzatıldı 2017-03-22 Muhtasar Damga Vergisi Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı 2017-03-20 Vergi inceleme raporu ile alınan KDV iadesine yönelik açıklamalar yapıldı 2017-03-15 Roaming istisnasının uygulanmasında aranacak belgelere ilişkin açıklamalar yapıldı 2017-03-15 Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi 2017-03-10 6824 sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda bazı değişiklikler yapıldı 2017-03-10 6824 sayılı Kanunla dar mükellefler ile gurbetçilere yapılan konut ve işyeri teslimlerine KDV istisnası getirildi 2017-03-10 6824 sayılı Kanun ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi imkanı getirildi 2017-03-10 2016 yılındaki nakdi sermaye artışlarına ilişkin indirim uygulamasında kullanılacak faiz oranı 2017-03-04 Serbest bölgelerdeki kazanç ve ücret gelir vergisi istisnası ile emlak vergisi muafiyeti uygulamalarında değişiklikler yapıldı 2017-03-03 Yıllık Gelir Vergisi beyanname verme dönemi 1 Mart 2017 tarihinde başladı 2017-02-25 Nakden KDV iadelerinin 5 işgününde yapılmasını sağlayacak artırımlı teminat uygulaması getirildi 2017-02-25 KOBİ birleşmelerinde indirimli KV ve TUGS’a kayıtlı gemilerin devrinde istisna uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı 2017-02-25 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin bazı değişiklikler yapıldı. 2017-02-25 İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iade uygulamasına ilişkin bazı değişiklikler yapıldı 2017-02-25 İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı aleyhine oluşan kur farklarının KDV karşısındaki durumu 2017-02-25 DİİB kapsamında temin edilen girdilerle üretilen malların ihraç kayıtlı tesliminde iade alınabilecek KDV üst sınırının hesaplanma yöntemi değiştirildi 2017-02-25 9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik mevzuatında bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir 2017-02-24 6772 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun 2017-02-23 Bazı beyaz eşya ile yat kotra tekne ve gezinti gemilerinin ÖTV oranı yüzde sıfıra indirildi 2017-02-23 Yat Kotra Tekne ve gezinti gemileri ile mobilya teslimlerinde KDV oranları düşürüldü 2017-02-22 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilme zorunluluğu 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlıyor 2017-02-21 KDV Genel Uygulama İndirimin Zamanı değişiklik yapıldı 2017-02-21 KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı 2017-02-14 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 17 Şubat 2017 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatıldı 2017-02-10 KDV Genel Uygulama Tebliği’nin teşvik belgeli yatırımlarla ilgili bölümlerinde yapılan değişiklikler 2017-02-09 Yeni Vergi ve SGK Teşviği (687 Sayılı KHK ile Gelir Vergisi ve Sigorta Prim Teşviği) 2017-02-08 2016 Yılı için Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar 2017-02-07 6770 sayılı Kanun’un borçlarını yapılandıran mükelleflerin taksit sürelerini uzatan hükmünün uygulama esasları açıklandı 2017-02-07 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 ay uzatıldı 2017-02-06 6770 sayılı Kanun’la teşvik belgeli yatırımlara ilişkin KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler 2017-02-06 Vergi mevzuatında değişiklikler içeren 6770 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı 2017-02-03 Önemli Bilgi 2017-01-28 2017 yılında uygulanacak yurt dışı gündelik tutarlarını belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı 2017-01-27 Borsa İstanbul’da işlem gören tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarının 30 Aralık 2016 tarihli borsa rayiçleri 2017-01-20 Gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları 2017-01-20 Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları 2017-01-18 Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım uygulaması 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla başladı. 2017-01-18 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde değişiklikler yapıldı. 2017-01-18 Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılacak oran