2018 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Gümrük Sirküleri 2016 Gümrük Sirküleri 2017 Gümrük Sirküleri 2018 Gümrük Sirküleri 2015 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2016 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2017 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2018 Yılı Şirketler Hukuku Sirküleri 2015 Yılı SGK Sirküleri 2016 Yılı SGK Sirküleri 2017 Yılı SGK Sirküleri 2018 Yılı SGK Sirküleri
Tarih Sayı Konu 2018-07-06 2018_077 7143 Sayılı Kanun’daki “Varlık Barışı” Hükmünün Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Açıklandı. 2018-07-05 2018_076 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (01.07.2018-31.12.2018) 2018-07-05 2018_075 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarları (01.07.2018-31.12.2018) 2018-07-03 2018_073 2018 Yılında Mali Tatil 03-20 Temmuz Tarihleri Arasında Uygulanacaktır. 2018-07-02 2018_072 Vergi Usul Kanunu Uyarınca Yapılan Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Oran % 19,50 Olarak Belirlendi. 2018-06-29 2018_069 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Bazı Değişiklikler Yapıldı. 2018-06-21 2018_068 Yevmiye Defteri Kapanış Tasdikleri Sirküsü 2018-06-20 2018_067 7103 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı 2018-06-19 2018_066 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklikler yapıldı. 2018-06-19 2018_065 7104 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı. 2018-06-02 2018_062 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de bazı değişiklikler yapıldı. 2018-05-28 2018_061 Vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin Tebliğ yayımlandı. 2018-05-26 2018_060 Vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun’un işletme kayıtlarının düzeltilmesiyle ilgili hükümleri. 2018-05-26 2018_059 Yurt dışında getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlenme usul ve esasları belirlendi. 2018-05-26 2018_058 Emtia imha işlemleri süreklilik arz eden mükellefler için geçerli olan değerleme usulü halkında açıklamalar yapıldı. 2018-05-26 2018_057 Gayrimenkullerin yeniden değerlenmesine ilişkin hükümleri de içeren 7144 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. 2018-05-21 2018_054 7143 sayılı Kanun’un varlık barışıyla ilgili düzenlemeleri. 2018-05-21 2018_053 7143 sayılı Kanun’un matrah ve vergi artırımıyla ilgili düzenlemeleri. 2018-05-21 2018_052 7143 sayılı Kanun vergi alacaklarının yapılandırılması 2018-05-12 2018_051 Özel Tüketim Vergisi Uygulama Genel Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2018-05-12 2018_50 7103 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemeler ışığında eksik gün belgelerinin verilmesine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu duyurusu yayımlandı. 2018-05-12 2018_049 Geçiçi vergi beyannamme verme süresinin uzatılması 2018-05-11 2018_047 İşverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verenlere yapılan ödemelerde gelir vergisinden istisna sınırı 2018-05-09 2018_046 KDV istisnası uygulanacak ve faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle amortisman ayrılabilecek yeni makina ve teçhizat listesi açıklandı. 2018-05-09 2018_045 Bazı konut teslimlerinde KDV oranı, konut ve işyeri satışlarında tapu harcı oranı geçici olarak düşürüldü. 2018-05-08 2018_044 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı. 2018-05-03 2018_042 Ticaret Sicil kayıtlarında yapılacak işlemlerin Mersis üzerinden yapılması hk. 2018-04-20 2018_041 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma süreleri uzatıldı 2018-04-09 2018_038 Resmi Gazete de yayımlanan 7104 sayılı Kanunun KDV Kanunu ve diğer vergi kanunlarına ilişkin düzenlemeleri. 2018-04-05 2018_037 15 Milyon ABD doları ve üzerinde döviz kredisi bulunan kurumlara bildirim ve bağımsız denetim zorunluluğu getirildi. 2018-03-29 2018_036 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Kanunun vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri 2018-03-23 2018_034 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. 2018-03-16 2018_033 Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2018-03-14 2018_032 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2018-03-10 2018_031 Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2 Şubat 2018 tarihli Yasa Tasarısı’nın vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri. 2018-03-03 2018_026 27 Şubat 2018 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Tasarısı’nın vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri 2018-03-03 2018_025 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca oluşturulan “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulamasının usul ve esasları belirlendi. 2018-03-03 2018_024 Çok zor durumda olduğu belirlenen vergiye uyumlu mükelleflerin vadesi geçmiş borçlarına yeni bir tecil ve taksitlendirme imkanı getirildi 2018-03-03 2018_023 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapıldı 2018-03-03 2018_022 2018 11297 sayılı BKK ile farklı bölgelerde gerçekleştirilecek entegrasyon yatırımlarına bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanma imkanı getirilmiştir. 2018-03-03 2018_021 15 Milyon ABD doları ve üzerinde döviz kredisi bulunan kurumlara bildirim ve bağımsız denetim zorunluluğu getirildi. 2018-03-03 2018_020 ÖTV (I) sayılı listedeki bazı mallar için getirilmiş olan indirimli vergi uygulamasına ilişkin birtakım değişiklikler yapıldı. 2018-02-14 2018_012 Yeni torba kanun ile vergi kanunlarında öngörülen düzenlemeler 2018-02-12 2018_010 2017 4 DÖNEM GEÇİÇİ VERGİ UZATILDI 2018-02-07 2018_009 Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik mevzuatında bazı değişiklikler yapıldı 2018-02-06 2018_008 Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin borçlulardan aldıkları iştirak hissesi ve taşınmazların tesliminde KDV istisnasının uygulamasına ilişkin açıklamalar yapıldı 2018-02-06 2018_007 2017 yılındaki nakdi sermaye artışlarına ilişkin indirim uygulamasında kullanılacak faiz oranı 2018-02-06 2018_006 Özel hesap dönemine tabi mükellefler yüklendikleri KDV yi kendi özel hesap dönemlerine göre indirim konusu yapabilecekler 2018-02-05 2018_005 Yap İşlet Devret Modeli çerçevesinde yaptırılan denizaltı karayolu tüneli geçiş ücretlerinin KDV Yüzde 8 düşürüldü 2018-02-05 2018_004 KDV Genel Uygulama Tebliğinin inşaat işlerinde KDV iadesi roaming hizmetlerinde KDV istisnası ve kısmi tevkifat bölümlerinde değişiklikler yapıldı 2018-02-05 2018_003 Dar mükellefler tarafından Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV nin beyanı ve ödenmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlendi 2018-01-22 2018_002 2018 Yılı Defter Tasdikleri Hakkında 2018-01-20 2018_001 Menkul kıymetlerden 2018 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi