2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılacak oran

Sayı : 2017 –001 İstanbul, 2017
Konu : Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılacak oran % 9,75 olarak
belirlendi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sayın İlgili,


T.C. Merkez Bankası tarafından hazırlanan Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında
yapılan reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 8,75, avans işlemlerinde
uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 9,75 olarak belirlenmiştir.


Söz konusu Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlandığı 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren, Vergi Usul
Kanunu’nun 281 ve 285. maddeleri kapsamındaki reeskont hesaplamalarında (senetteveya vadeli
çekte faiz oranı açıklanmamış ise) yıllık % 9,75 oranının dikkate alınması gerekmektedir.


Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerinde alacak ve borçların değerleme esasları hüküm altına
alınmıştır. Buna göre, alacak ve borçların mukayyet değerleriyle değerlenmesi gerekmektedir.


Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacak ve borçlar ise değerleme gününe kadar
hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınacaktır.


Senetli veya senetsiz alacak ve borçların reeskontuna ilişkin hüküm de yine Vergi Usul Kanunu’nun
aynı maddelerinde yer almaktadır. Bu hükümler uyarınca, vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacak
ve borçlar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış
ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddinin kullanılması
gerekmektedir.


30 Nisan 2013 tarihli ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde vadeli olarak düzenlenen
çeklerin de reeskont uygulamasından yararlanabileceği kabul edilmiştir.


Alacak senetleri ve alınan vadeli çeklerin reeskonta tabi tutulması durumunda, borç senetleri ve
verilen vadeli çeklerin de reeskonta tabi tutması zorunludur.


Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri ise senetli veya senetsiz bütün alacak ve borçlarını
reeskonta tabi tutmak zorundadırlar. Bu kurumların reeskont işlemi sırasında, ya Cumhuriyet Merkez
Bankasının resmi iskonto haddini yada muamelelerinde uyguladıkları faiz haddini kullanmaları
gerekmektedir.

T.C. Merkez Bankası tarafından hazırlanan Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında
yapılan reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 8,75, avans işlemlerinde
uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 9,75 olarak belirlenmiştir.


238 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde ayrıca reeskont işlemlerinde Merkez Bankasınca
belirlenen avans işlemlerine ilişkin faiz oranının esas alınacağı da belirtilmektedir. Yukarıda da yer
verildiği üzere bu oran 31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Merkez Bankası Tebliği
ile % 9,75 olarak belirlenmiştir.


Tebliğde, belirlenen bu oranın yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildiğinden, Vergi Usul
Kanunu’nun 281 ve 285. maddeleri kapsamında 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek
olan reeskont işlemlerinde, senette veya vadeli çekte faiz nispetinin açıklanmadığı durumlarda % 9,75
oranının kullanılması gerekmektedir.