2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

6770 sayılı Kanun’la teşvik belgeli yatırımlara ilişkin KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler

Konu: 6770 sayılı Kanun’la teşvik belgeli yatırımlara ilişkin KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda
yapılan değişiklikler.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sayın İlgili,

 

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı Kanun’la teşvik belgeli
yatırımlara ilişkin KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

Teşvik belgeli yatırımlara ilişkin olarak belge kapsamında gerçekleştirilen yazılım ve gayri
maddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna edilmiştir.

2017 yılı için, imalat sanayiine yönelik teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat
işleri harcamaları nedeniyle yüklenilen ancak indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV tutarlarına ilişkin
iade hakkı getirilmiştir.

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilecek
yatırım harcamaları için indirimli kurumlar vergisi uygulamasına yönelik olarak Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 32/a maddesi doğrultusunda Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler genişletilmiştir.

Maliye Bakanlığı’na, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük
ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ), Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinin birinci fıkrası
uyarınca, devir şeklinde birleşmeleri durumunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun üretim
faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını % 75’e kadar
indirimli uygulatma yetkisi verilmiştir.

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun” ile vergi mevzuatında yapılan değişikliklere ilişkin genel açıklamalar 27 Ocak 2017 tarihli ve
009 numaralı sirkülerimizde yapılmıştı.

Bu sirkülerimizde ise 6770 sayılı Kanun’la teşvik belgeli yatırımlara ilişkin olarak KDV ve
Kurumlar Vergisi Kanunlarında gerçekleştirilen değişiklikler hakkındaki açıklamalarımız dikkatinize
sunulmaktadır:

1.Teşvik belgeli yatırımlara ilişkin olarak belge kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve
kiralamaları KDV’den istisna edilmiştir.

Değişiklik öncesi, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere sadece belge kapsamında yapılan
makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisna edilmiş idi. 6770 sayılı Kanun kapsamında, Katma Değer
Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin (d) bendine eklenen hüküm ile yatırım teşvik belgeli
yatırımlar için belge dahilinde gerçekleştirilecek yazılım ve gayri maddi hak teslimleri de KDV istisnası
kapsamına dahil edilmiştir.

Bu değişiklik Kanun’un yayım tarihi olan 27 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 1. İmalat sanayiine yönelik teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işleri harcamaları
  nedeni ile yüklenilen ancak indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV tutarlarına ilişkin iade hakkı
  getirilmiştir.

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen “Geçici Madde-37” ile imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik
belgeli yatırımlara ilişkin olmak şartı ile;

 

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri
nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla
telafi edilemeyen katma değer vergisinin altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

 

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri
nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen
katma değer vergisinin ise izleyen yıl içerisinde talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe
iadesi hakkı getirilmiştir.

Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergilerin, vergi ziyaı cezası
uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.
Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımının, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun
meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılında başlayacağı belirtilmiştir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Bu madde kapsamında yapılan düzenleme, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayım
tarihi olan 27 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 1. İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilecek
  yatırım harcamaları için indirimli kurumlar vergisi uygulamasına yönelik olarak Kurumlar
  Vergisi Kanunu’nun 32/a maddesi doğrultusunda Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler
  genişletilmiştir.

6770 sayılı Kanunu’nun 30’uncu maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’na geçici 9’uncu madde
eklenmiş olup bu madde doğrultusunda; imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında
2017 yılında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için;

a) Teşvik belgeli yatırımlara sağlanan maksimum yatırıma katkı oranının, ilave 15 puana kadar
artırılarak, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda %65’ten %80
oranına, diğer yatırım türlerinde %55’ten %70 oranına kadar artırmak
b) Kazanca yüzde 100’e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulatmak ve
c) Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi
uygulanması suretiyle kullanılabilecek katkı oranı kanuni üst sınırını %50’den %100’e kadar
artırmak konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Buna göre, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında
gerçekleştirilen yatırım harcamaları için söz konusu KVK 32/A maddesinin 2/b ve 2/c fıkraları
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“2/b: Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) bendinde belirtilen yerler için yatırıma katkı
oranını % 70'i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise % 80'i
geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 100’e kadar indirimli uygulatmaya,” - 3 -
“2/c: Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına
mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %100'ünü ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını
geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına
indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu
oranı her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve
niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye
veya %100'e kadar artırmaya,

 

Bu madde kapsamında yapılan düzenleme 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayım
tarihi olan 27 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. Maliye Bakanlığı’na, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük
ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ), Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinin birinci
fıkrası uyarınca, devir şeklinde birleşmeleri durumunda infisah eden kurum ile birleşilen
kurumun üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi
oranını %75’e kadar indirimli uygulatma yetkisi verilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesine eklenen fıkra ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen
üretim faaliyetiyle iştigal eden KOBİ’lerin aynı Kanun’un 19’ncu maddesi uyarınca devir hükmünde
gerçekleştirilen birleşmelerinde;

 • Birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği
  kazançları ile
 • Bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç
  hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere
  kurumlar vergisi oranını % 75’e kadar indirimli uygulatmaya ve bu indirim oranını, sektörler, iş kolları,
  üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya
  imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya ilişkin Bakanlar Kurulu’na, bu
  fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir.

Bu madde kapsamında yapılan değişiklik Kanun’un yayım tarihi olan 27 Ocak 2017 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.

6770 sayılı Kanun 27 Ocak 2017 tarihli ve 009 numaralı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.