2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

Yeni Vergi ve SGK Teşviği (687 Sayılı KHK ile Gelir Vergisi ve Sigorta Prim Teşviği)

Konu: Yeni Vergi ve SGK Teşviği ( 687 Sayılı KHK ile Gelir Vergisi ve Sigorta Prim Teşviği Hakkında)


MADDE 3 – 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.


“GEÇİCİ MADDE 17 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,
1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe
alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında
olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave
olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere
sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu
işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup
edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.


GEÇİCİ MADDE 18 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,
01/02/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe
alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim
ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim
ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren
31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık
brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari
geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk
eden vergiden terkin edilir.


Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan
benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.