2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

KDV Genel Uygulama İndirimin Zamanı değişiklik yapıldı

Sayı : 2017 –019 İstanbul, 2017
Konu : KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “III/C-5.6. İndirimin Zamanı” başlıklı bölümünde değişiklik
yapıldı.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sayın İlgili,


15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 11 seri numaralı Genel Tebliğ ile KDV Genel
Uygulama Tebliği’nin “III/C-5.6. İndirimin Zamanı” bölümünde değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

 

-Alıcısı tarafından reddedilip dava konusu yapılan faturalarda gösterilen KDV, belgelerin
davanın sonuçlandığı yıl kayıtlara alınması şartıyla aynı yıl içerisinde indirim konusu
yapılabilecektir.

 Sorumlu sıfatıyla beyana konu KDV’nin beyanının hiç yapılmadığı veya eksik yapıldığının tespit
edilmesi veya kanuni süresi sonunda mükellef tarafından beyan edilmesi üzerine, tarh edilen
vergilerin ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim yılının aşılmaması şartıyla, ödenen bu
vergi indirim konusu yapılabilecektir.

Satıcı tarafından zamanında düzenlenmeyip, fatura düzenleme süresinin son gününü içine
alan vergilendirme dönemi içerisinde alıcı tarafından noterden ihtarname gönderilmesi
üzerine satıcı tarafından düzenlenen faturadaki KDV, alıcı tarafından faturanın düzenlendiği
takvim yılı içinde kayıtlara alınmak şartıyla indirim konusu yapılabilecektir.

KDV Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı
aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde
kullanılabilmektedir.

15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 11 seri numaralı Genel Tebliğ ile KDV Genel
Uygulama Tebliği’nin “III/C-5.6. İndirimin Zamanı” bölümünde değişiklik yapılmıştır. Buna göre vergiyi
doğuran olayın gerçekleştiği takvim yılının aşıldığı bazı özel durumlarda indirim hakkının
kullanılabileceği döneme ilişkin aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

 Düzenlenen faturanın alıcı tarafından dava konusu yapılması nedeniyle ilgili takvim yılında
indirim konusu yapılamayan KDV’nin, davanın sonuçlandığı yıl içinde alıcı tarafından kanuni
defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılması mümkün kılınmıştır.

 Sorumlu sıfatıyla KDV beyanının hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının tespiti üzerine veya
mükellefin kanuni süresinden sonra sorumlu sıfatıyla verdiği beyanname üzerine bu vergilerin
tarh edilmesi halinde, tarh edilen KDV’nin vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği
takvim yılı aşılmaması şartıyla, ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün kılınmıştır.

 KDV’ye tabi işlemi yapan satıcı tarafından zamanında düzenlenmeyip, alıcı tarafından en geç
fatura düzenleme süresinin son gününü takip eden vergilendirme dönemi içinde noterden
ihtarname gönderilmesi üzerine, satıcı tarafından düzenlenen faturada gösterilen KDV’nin,
alıcı tarafından faturanın düzenlendiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmek
şartıyla indirim konusu yapılması mümkün kılınmıştır.

Saygılarımızla;