2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilme zorunluluğu 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlıyor

KONU: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilme zorunluluğu 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlıyor.

 

Sayın İlgili,


18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı Tebliğ ile mükelleflere/işverenlere;muhtasar beyannameler ile SGK aylık prim ve hizmet belgelerinin birleştirilmesinden oluşan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin elektronik ortamda verilmesine ilişkin zorunluluk getirilmiştir.Buna göre söz konusu beyannameler, Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler tarafından (Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere) 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır. Diğer mükellefler/işverenler için zorunluluğun başlama tarihi ise 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir.


Ayrıca belirtilen tarihlerden itibaren bu beyannameleri vermek zorunda olan mükelleflere/işverenlere; bir defaya mahsus olmak üzere Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik urumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) verme zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu bildirimin 31 Mart 2017 tarihine kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 98/A maddesinde, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından SGK’ya verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname verilmesine ilişkin hüküm yer almaktadır.


18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ile kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiş ve bu yeni beyannamenin verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.


Buna göre söz konusu beyannameler, Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler tarafından (Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere) 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır. Diğer mükellefler/işverenler için zorunluluğun başlama tarihi ise 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir.


Ayrıca belirtilen tarihlerden itibaren bu beyannameleri vermek zorunda olan mükelleflere/işverenlere, vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bir bildirim verme yükümlülüğü de getirilmiştir.

Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”in (Ek-8), 31 Mart 2017 tarihine kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. 1 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ve ekleri sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.


Saygılarımızla;