2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

DİİB kapsamında temin edilen girdilerle üretilen malların ihraç kayıtlı tesliminde iade alınabilecek KDV üst sınırının hesaplanma yöntemi değiştirildi

Sayı: 2017 –025 İstanbul, 2017
Konu : DİİB (Dahilde İşleme İzin Belgesi) kapsamında temin edilen girdilerle üretilen malların ihraç
kayıtlı tesliminde iade alınabilecek KDV üst sınırının hesaplanma yöntemi değiştirildi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sayın İlgili,


15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11 seri numaralı Genel Tebliğ ile Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında yurt içi ve yurt dışından KDV ödemeksizin temin edilen girdilerle üretilen ürünlerin KDV Kanunu'nun 11/1-c ve geçici 1. maddeleri kapsamında ihraç kayıtlı teslimlerinde iadesi talep edilebilecek KDV tutarı üst sınırı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile bu şekildeki teslimlerde uygulanacak iade edilebilir KDV üst sınırın hesaplama yöntemi değiştirilmiştir.

1.  KDV Kanunu'nun geçici 17. maddesi kapsamında yapılan teslimler KDV Kanunu'nun geçici 17. maddesine istinaden Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)
kapsamında temin edilen girdilerle üretilen ürünlerin, yine DİİB sahibi bir başka mükellefe aynı madde kapsamında ihraç kayıtlı teslimi mümkündür.
Bu şekilde teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim bedeli ile bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz. İhraç kayıtlı teslimlerde iade edilecek KDV üst sınırı Tebliğ'in değişmeden önceki şeklinde, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplanıp alıcıdan tahsil edilmeyen KDV tutardan, bu teslime konu ürün için DİİB kapsamında temin edilen girdiler nedeniyle ödenmeyen KDV tutarı düşülerek hesaplanıyordu

2. KDV Kanunu'nun11/1-c maddesi kapsamında yapılan teslimler Yapılan yeni düzenlemede, DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın
aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim
bedeli ile DİİB kapsamında aldığı girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarını aşamayacağı belirtilmiştir.
Bu üst sınır Tebliğin değişmeden önceki şeklinde, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplanıp alıcıdan tahsil edilmeyen KDV tutardan, bu teslime konu ürün için DİİB kapsamında temin edilen girdiler nedeniyle ödenmeyen KDV tutarı düşülerek hesaplanıyordu.