2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı aleyhine oluşan kur farklarının KDV karşısındaki durumu

Sayı: 2017 –026 İstanbul, 2017
Konu : İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı aleyhine oluşan kur farklarının KDV karşısındaki durumu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sayın İlgili,


KDV Genel Uygulama Tebliği'ndeki mevcut düzenlemeye göre, ihraç kayıtlı teslimlerde
imalatçı aleyhine meydana gelen kur farkları için ihracatçı tarafından düzenlenen faturalarda KDV
hesaplanmakta, bu tutar ihracatçı tarafından "hesaplanan KDV" imalatçı tarafından da "indirim KDV"
olarak beyan edilmekteydi.

 

İmalatçı aleyhine meydana gelen kur farklarının KDV'ye tabi tutulması nedeniyle imalatçılara
yapılacak KDV iade hesaplamalarında bu tutarlar imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen
değişiklik olarak kabul edilip iade tutarında düzeltme yapılıp yapılamayacağı konusunda tereddütler
mevcuttu. (İmalatçı aleyhine meydana gelen kur farkları nedeniyle iade tutarında bir düzeltme
yapılmasına gerek olmadığı şeklindeki mülga KDV Tebliğlerinde yer alan düzenlemeye KDV Genel
Uygulama Tebliğinde yer verilmemişti.)

15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11 seri numaralı Genel Tebliğ'in 6.
maddesiyle KDV Genel Uygulama Tebliği'nin (II/A-8.9) numaralı bölümünün birinci paragrafı
değiştirilmiş ve iki yeni paragraf eklenmiştir. Yapılan bu düzenleme ile ihraç kayıtlı teslimlerde imalatçı
aleyhinde meydana gelen kur farkı nedeniyle ihracatçı tarafından düzenlenecek faturalarda KDV
hesaplanması uygulaması sonlandırılmıştır.

Buna paralel olarak, imalatçı aleyhine meydana gelen kur farkı, imalatçı aleyhine matrahta
meydana gelen değişiklik olarak kabul edilmiş ve Kanun'un 11/1-c maddesinde yer alan hüküm
uyarınca, imalatçıya yapılacak iade hesabında (-) olarak dikkate alınacağı açıklanmıştır.
Böylece konu ile ilgili tereddütler giderilmiştir.