2017 Yılı Vergi Sirküleri

Kategoriler Tümü 2021 Yılı Vergi Sirküleri 2022 Yılı Vergi Sirküleri 2015 Yılı Vergi Sirküleri 2016 Yılı Vergi Sirküleri 2017 Yılı Vergi Sirküleri 2018 Yılı Vergi Sirküleri 2019 Yılı Vergi Sirküleri 2020 Yılı Vergi Sirküleri 2021 Yılı Vergi Sirküleri

İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iade uygulamasına ilişkin bazı değişiklikler yapıldı

Sayı: 2017 –027 İstanbul, 2017
Konu : İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iade uygulamasına ilişkin bazı değişiklikler yapıldı.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sayın İlgili,
15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11 seri numaralı Genel Tebliğ ile KDV Genel
Uygulama Tebliği'nin indirimli orana tabi işlemlerde iade uygulamasına ilişkin bölümünde aşağıdaki
değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

1. Tebliğ'in "III/B-3.1.2. İzleyen Yıl İçerisinde Talep Edilen Nakden/Mahsuben İade
Tutarlarının Hesaplanması" bölümünün aşağıda yer verilen altıncı paragrafının birinci
cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır:

"İzleyen yıl içerisinde iade talebinde bulunulabilmesi için işlemin yapıldığı yıl içerisinde hiç
iade talebinde bulunulmamış ya da iade talep edilmekle birlikte talep edilen tutarların
iadesi gerçekleşmemiş olmalıdır."

Dolayısıyla indirimli orana tabi konut teslimlerinde ilgili yıl içerisinde nakit iade imkânının
getirilmesinden sonra anlamını yitiren cümle Tebliğ'den çıkarılmıştır.

2. Tebliğ'in "III/B-3.1.3.1. Genel Olarak" başlıklı bölümündeki "Örnek 1"de yer alan
"mobilya," ibaresinden sonra gelmek üzere "perde, avize," ibaresi; "Örnek 1"in sonuna ise
aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

"Diğer taraftan 150 m²'nin altındaki konutun inşasında kullanılan kombi, cam balkon, duş
teknesi, duşakabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi
eşyalara ilişkin yüklenilen KDV iade hesabına dâhil edilebilecektir."

Yapılan bu değişikliklerle, indirimli orana tabi konut teslimlerinde iade hesabına dâhil
edilmeyecek harcamalara "perde ve avize" ibareleri eklenmiştir.

Diğer taraftan, eklenen yeni bir paragrafla, indirimli orana tabi konut teslimlerinde iade
KDV hesabına dâhil edilebilecek ve uygulamada tereddüt yaratan bazı harcamalar tek tek
sayılmıştır. İade hesabına dâhil edilebilecek bu harcamalar örnek mahiyetinde sayılmış
olup; benzer harcamaların da aynı işleme tabi tutulacağı ifade edilmiştir.

3. Tebliğ'in "III/B-3.2.1. Genel Olarak" başlıklı bölümünün üçüncü paragrafında yer alan
"mahsup talepleri" ibaresi "mahsuben iade talepleri YMM raporu," şeklinde
değiştirilmiştir. Buna göre, söz konusu paragraf aşağıda yer verilen hale getirilmiş; 5.000
TL'yi aşmayan mahsuben iade taleplerinin YMM raporu, vergi inceleme raporu ve teminat
aranmaksızın yerine getirileceği belirtilmiştir.

"Vergilendirme dönemleri itibarıyla 5.000 TL'yi aşmayan mahsup talepleri vergi inceleme
raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir, talep belgelerin tamamlandığı tarih
itibarıyla geçerlik kazanır."

4. Tebliğ'in "III/B-3.2.2. Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar" başlıklı bölümünün birinci
paragrafında yer alan "doğalgaz borçlarına" ibaresi "doğalgaz borçları ile organize sanayi
bölgelerinden temin ettikleri elektrik, su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım
payları ve aidatlara ilişkin borçlarına" şeklinde değiştirilmiş; aynı bölümün sonuna
aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının mükelleflerin organize
sanayi bölgelerinden temin ettikleri elektrik, su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı
katılım payları ve aidatlara ilişkin borçlarına mahsubu da yukarıda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirilir."

Getirilen yeni düzenleme ile mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerinden doğan iade
alacaklarını mahsup edebilecekleri borçların kapsamı genişletilmiştir

5. Tebliğ'in "III/B-3.3. Yılı İçinde Nakden İade İşlemi" bölümünün aşağıda yer verilen yedinci
paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

"Vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılan mahsuben iade taleplerinde, diğer
belgelerin tamamlanması koşuluyla vergi inceleme raporu beklenmeksizin iade yapılır ve
vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmemiş olması kaydıyla
mahsuben iade talep edilen vergi borcunun vade tarihinden vergi inceleme raporunun
vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı
hesaplanmaz."

Konuyla ilgili olarak 11 seri numaralı Tebliğ'in 16. maddesi ile KDV Genel Uygulama
Tebliği'nin "III/B-3.4.7. Önceki Yıllara Ait İade Edilmeyen Alt Sınır Tutarları" bölümünden
sonra gelmek üzere "3.4.8. Vergi İnceleme Raporuna Göre Mahsuben İade" başlıklı
aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

3.4.8. Vergi İnceleme Raporuna Göre Mahsuben İade

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının, vergi inceleme raporuna göre
Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara mahsubunun talep edilmesi halinde,
mahsup işlemi vergi inceleme raporu dışında kalan diğer belgelerin tamamlanmış olması
şartıyla standart iade talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla teminat
aranmadan yapılır. Vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmemiş
olması kaydıyla mahsuben iade talep edilen borcun vade tarihinden vergi inceleme
raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar geçen süre için gecikme
zammı hesaplanmaz."

6. Tebliğ'in "III/B-3.6. Açıklamalı Örnek" bölümünde yer alan Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3'ün
altıncı sütunlarında yer alan "ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI"
ibareleri "ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADEYE ESAS KDV TUTARI" olarak değiştirilmiştir.

Böylece, sütunlara yazılan tutarları daha iyi ifade eden başlıklar tercih edilmiştir.